کارخانه شما در مورد کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟

2022-07-26

س: کارخانه شما در مورد کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟
پاسخ: کیفیت اولویت است! هر کارگری از ابتدا تا انتها کنترل کیفیت را حفظ می کند.

  • QR