هر چند وقت یکبار تیغه های ماشین اصلاح می شوند

2021-08-04

دستیماشین اصلاحپس از 5-7 بار استفاده نیاز به تعویض دارد. ریش تراش برقی را می توان به طور معمول استفاده کرد و هر 2-3 سال یکبار قابل تعویض است.

بعد از اینکه یک نر تا یک زایمان خاص رشد کرد، به دلیل رشد ریش، زیبایی ریش را تحت تأثیر قرار می دهد. ریش را به موقع بتراشید. تیغ خودکششی که برای اصلاح ریش استفاده می شود را می توان به تیغ های دستی و تیغ های برقی تقسیم کرد. دو نوع.

اصلاح دستی شامل یک سر کاتر استتیغهو یک برجک تراشیدن ریش با توجه به رشد و نمو ریش ضروری است.

ریش تراش های برقی از نظر داخلی پیچیده هستند و چاقوها و ریش تراش های دستی استفاده شده اثرات آشکاری دارند. ریش تراش های برقی نیازی به اجتناب از اصلاح ندارند، اما ریش تراش های دستی پس از استفاده کدر می شوند و نیاز به تعویض دارند.

  • QR